Co bychom měli vědět o meziknihovních službách (MS)
 
Legislativa meziknihovních služeb
Zákon 257 ze dne 29.června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) definuje meziknihovní služby jako soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) bez ohledu na místo jejich uložení.
 
Typologie meziknihovních služeb
• meziknihovní informační služby (MIS)
• meziknihovní výpůjční služby (MVS)
• meziknihovní reprografické služby (MRS)
 
Subjekty meziknihovních služeb
MS se uskutečňují mezi knihovnami navzájem. Subjektem MS je knihovna. Poskytuje tyto služby jen svému registrovanému uživateli. Individuální uživatel je vždy zastoupen knihovnou.  
 
Role knihoven v meziknihovních službách
Knihovny v MS vystupují v roli aktivní, tj. žádající, nebo pasivní, tj. dožádané knihovny.
 
Základní pravidla meziknihovních služeb:
• Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně
• Za poskytnutí kopie dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná
knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu dokumentu.  
 
Bibliografické údaje pro meziknihovní služby
Požadavek MS musí obsahovat základní bibliografické údaje. Uživatel je povinen sdělit pracovníkům MS i pramen citace dokumentu, tj.citovat dílo (knihu, článek z časopisu, nakladatelství, bázi dat apod.), v němž se uživatel o žádaném dokumentu dověděl. Nejvhodnější je přiložit kopii tohoto pramene. V případě, že uživatel neuvede tyto údaje, bude jeho požadavek přijat nezávazně. Pokud údaje nebude možno bibliograficky ověřit (popř. doplnit), bude požadavek uživateli vrácen.
 
Souborné katalogy
Pod pojmem "souborný katalog" rozumíme takové katalogy, které obsahují částečné nebo úplné záznamy dokumentů fondů více knihoven. Mohou být v elektronické nebo v lístkové podobě. Pro využití v MS jsou v ČR nejvíce používanými elektronické souborné katalogy CASLIN, LANIUS a TINLIB, případně souborné katalogy zahraničních knihoven, mezi klasické lístkové patří CEZL, umístěný v NK ČR, ve kterém je třeba povinně zjišťovat zahraniční literaturu po roce 1965.
 
Mezinárodní meziknihovní služby
V zahraničních knihovnách žádají knihovny ČR o meziknihovní službu tehdy, nebyl-li zahraniční dokument bibliograficko-lokačním zjištěním nalezen ve fondech knihoven ČR. Výjimkou jsou případy, kdy se dokument nachází na území ČR, ale je např. trvale nedostupný, ztracený, jde o literaturu získanou z grantových prostředků, apod. Vyhláška Ministerstva kultury 88/2002 ze dne 21.2.2002 stanovila, že povinnost předávat žádosti o zprostředkování dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, případně poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc, mají tyto knihovny:
 
Národní knihovna České republiky
Státní technická knihovna
Knihovna Akademie věd České republiky
Moravská zemská knihovna v Brně
Vědecká knihovna v Olomouci
Národní lékařská knihovna
 
 
Chcete-li se dovědět víc:
Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice
Meziknihovní služby - výtah z metodických pokynů
 
Pro Ústřední knihovnu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zpracovala Bc. Radmila Krpcová