Radmila Kourilova
Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy

3. ročník odborného semináře pořádá knihovna ETF UK a knihovna AV ČR s podporou grantového projektu
LI 00005 MŠMT

MÍSTO KONÁNÍ: Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1

DATUM: 18.11.2002

LEKTOŘI: Papík, Čumplová, Horčáková, Přikrylová, Součková, Janásková, Lachman, Uzlová, Kapsa, Mouchová, Šírová, Petřík

1. Jak hledat a najít (informace) - R. Papík
www.konjunktura.cz
Na této webové stránce po vašem zaregistrování naleznete v archivu článek „Jak hledat a najít (informace)“. Článek se zabývá teorií vyhledávání informací. Zároveň byl koncipován jako úvod celého semináře, který se pak dále zabývá praktickými příklady vyhledávání ve specializovaných databázích. Ty jsou představovány svými tvůrci prostřednictvím elektronických prezentací a internetu.

2. Pedagogická bibliografická databáze SPKK na internetu - L. Čumplová
http://www.spkk.cz
Oddělení bibliografie a dokumentace Státní pedagogické knihovny Komenského zpracovává od roku 1990 Pedagogickou bibliografickou databázi, z níž vytváří periodický výstup - Přehled pedagogické literatury - výběrovou anotovanou bibliografii ve dvou řadách. Řada A obsahuje anotované záznamy z české knižní a časopisecké literatury s názvy článků přeloženými do angličtiny. Řada B přináší anotované záznamy nejdůležitějších článků z 240 titulů zahraničních pedagogických časopisů z 18 států světa. Databáze se dá na národní úrovni přirovnat k databázi ERIC. V databázi lze vyhledávat podle jména autora, třídníku Mezinárodního desetinného třídění a deskriptorů Českého pedagogického tezauru.
Dále knihovna zajišťuje elektronické dodávání dokumentů (document delivery) vzácných nebo často žádaných dokumentů, především historických učebnic dějepisu a českého jazyka. Knihovna má rozsáhlou sbírku učebnic pro základní a střední školy, vysokoškolských učebních textů pro obory humanitních věd a sbírku komeniana (díla J.A.Komenského a o něm). Shromažďování komeniologických informací je součástí práce oddělení bibliografie a dokumentace SPKK. Od roku 1993 se zde vytváří databáze komeniologické literatury obsahující anotované dokumentační záznamy z knižní i časopisecké literatury věnované bádání o životě a díle J.A. Komenského. Na základě této databáze se jednou ročně vydává tiskem bibliografie „ Komeniologická literatura za rok ... s dodatky ze starší získané literatury". Databáze je doplňována i zpětně, nyní zahrnuje literaturu od roku 1986 do současnosti. V delších časových intervalech se vydávají bibliografie knižních komenian. V roce 1992 vyšla „ Bibliografie knižních komenian 1945 - 1990" sestavená dr. Zdeňkem Pokorným. Konzultace k dané problematice, bibliografické i faktografické informace jsou poskytovány studujícím, pedagogům, pracovníkům výzkumných ústavů, sdělovacích prostředků a ostatním domácím i zahraničním zájemcům o život, spisy a problematiku díla J. A. Komenského.

3. Česká historická bibliografie (pokus o modernizaci) - V. Horčáková
http://biblio.hiu.cas.cz
Databáze BIBLIO je pracovní databází bibliografického úseku knihovny Historického ústavu AV ČR. Zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990, které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v Českých zemích). Slouží jako podklad pro vydávání ročenky Bibliografie dějin Českých zemí. Nezachycuje systematicky data z oboru archeologie, která pro potřeby ročenek doplňuje bibliografické pracoviště knihovny Archeologického ústavu v Praze (M. Drašnarová) a slovacika, která jsou doplňována z databáze bibliografického pracoviště Historického ústavu SAV (A. Sedliaková). Databáze BDCZ 1 je pracovní databází výstupu z grantového úkolu GA ČR 409/00/1723 „Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického“ Obsahuje zkušební vzorek dat, na kterém jsou ověřovány možnosti vyhledávání v databázi. Databáze bude v průběhu roku 2002 doplňována a upravována tak, aby souběžně s vydáním posledního čísla ČČH za rok 2002 mohla být veřejnosti zpřístupněna konečná verze rejstříků ČČH za léta 1895-2002.

4. On-line katalog knihovny a databáze článkové bibliografie Divadelního ústavu v Praze - M. Přikrylová, A. Součková
http://www.divadlo.cz
http://www.divadelni-ustav.cz
Divadelní hry, včetně úplných textů publikovaných v domácích i zahraničních časopisech, jsou zaznamenávány ve jmenném autorském a názvovém katalogu. Rozšiřování názvového katalogu bylo zastaveno v roce 1998. Nové přírůstky lze najít dle názvu pouze v elektronickém katalogu KP-SYS. Odborná naučná literatura je zpracována v katalogu jmenném, předmětovém a systematickém podle vlastního třídění knihovny. Tvorba předmětového a systematického katalogu byla zastavena v roce 1998 a nadále lze dle těchto hledisek vyhledávat dokumenty výhradně v elektronickém katalogu. Samostatné katalogy jsou budovány pro fond časopisů, hudebnin, kabaretních textů a kostýmních listů. Současně lze literaturu vyhledávat v elektronickém katalogu systému KP-SYS, kam jsou automaticky vkládány nové přírůstky a postupně doplňovány i záznamy starších publikací. Všechny záznamy elektronického katalogu jsou souběžně zpřístupněny na webových stránkách knihovny jako OPAC (on-line katalog přístupný pro všechny uživatele Internetu).
.

5. Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie - P. Janásková, T. Lachman, E. Uzlová
http://www.nfa.cz
Byli jsme seznámeni s organizační strukturou Národního filmového archivu a s funkcemi jeho pracovišť. Vydává „Filmovou ročenku“ a „Filmový přehled“ (měsíčník pro film a video). Spolupracuje na projektu COLLATE, který má za úkol shromažďovat dokumenty k dějinám filmu a vytvářet z nich digitální knihovnu, výsledkem pak může být rekonstrukce „ztracených“ filmů, jednu takovou jsme měli možnosti shlédnout…Další informace: www.collate.de .Národní filmový archiv přispívá do databáze FIAF (Mezinárodní organizace filmových archivů) záznamy článků z časopisů Film a doba a Iluminace.

6. Elektronické a informační zdroje v oblasti hudby (odborné a pramenné databáze) - V. Kapsa, P. Kordík, Z. Petrášová
http://www.nkp.cz
Hudební oddělení NK patří mezi největší pracoviště svého druhu v České republice. O jeho založení bylo rozhodnuto bezprostředně po vzniku Československé republiky 1918. Svou činnost od počátku (1923) zaměřuje k shromažďování, doplňování, zpracování a systematickému zpřístupňování fondu hudebnin, publikací o hudbě a dalších speciálních materiálů, se zvláštním zřetelem k materiálům bohemikálního charakteru. V roce 1956 bylo zahájeno budování Souborného hudebního katalogu se zaměřením na informace o historických hudebních pramenech v České republice. Hudební oddělení plní funkci českého centra v důležitých oblastech mezinárodního výzkumu na poli hudebního knihovnictví a hudební dokumentace: je sekretariátem České národní skupiny IAML (Mezinárodní sdružení hudebních knihoven), je garantem spolupráce s jedinečnou světovou bibliografickou akcí v oblasti historických hudebních pramenů RISM. Lektor nám představil hudební elektronické zdroje týkající se mezinárodní soupisové akce, univerzální hudební zdroje, časopisy, disertace, personální databanky děl a pramenů, speciální databáze, databáze zabývající se hudební teorií.

7. Legislativní databáze EU - J. Mouchová
http://www.justis.com
Představení databáze CELEX, základní informační zdroj evropského práva. Nositelem projektu je Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Databáze je dále dostupná na Masarykově univerzitě, Západočeské univerzitě, Univerzitě Palackého a Ústavu státu a práva AV ČR. Novinkami v této databázi jsou tzv. „Human Rights“ (jsou dostupná na UK zkušebně na jeden rok) a „Rapid“ (přehled tiskových zpráv o dění v EU).

8. Elektronické časopisy v teologii - M. Šírová
http://www.etf.cuni.cz/~library/
Lektorka spíše shrnovala situaci v dostupnosti elektronických zdrojů v oblasti teologie v České republice. Poukazovala na některé komerční projekty, v jejichž rámci jsou zpřístupňované významné teologické časopisy (Web of Science, Periodical Contents Index). Z bibliografických databází poukázala především na ZID (Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie).

9. Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (Chadwyck, Ad Fontes, Brepols) - J. Petřík
http://www.aip.cz
-
Důraz byl kladen na databázi Literature Online, což je plně vyhledavatelná knihovna více než 300 000 děl anglické a americké poezie, dramat a prózy, která je doplněna o biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje (například 86 videozáznamů). Součásti databáze jsou i tzv. „Knowledge Notes“ (rozbory děl). Krátce byl zmíněn elektronický zdroj „Ad Fontes“ www.ad-fontes.com obsahující databáze „The Digital Library of Classic Protestant Texts“ a „The Digital Library of Catholic Reformation“. K firmě Brepols jsme se již nedostali: www.brepols.net

Příspěvky a shrnutí semináře bude uveřejněno v prosincovém čísle : http://www.ikaros.cz

VYPRACOVALA: Bc. Radmila Krpcová Zlín, 20.11.2002

slecpa[zavinac]centrum[tecka]cz
Poslední aktualizace: 25.04.2011